sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Category Archives: ПОЛЕЗНО

Окончателен договор пред нотариус

Прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот става с подписването на окончателен договор – нотариален акт. Договорът се сключва в кантората на нотариус, който проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица, дали не са налице законови

Continue reading

Предварителен договор

Обичайната практика, наложила се при сделките с недвижими имоти, е страните да подпишат предварителен договор, в който са уточнени всички условия за сключване на окончателен договор пред нотариус, в т.ч цена, начин на плащане, срокове, предаване на владението и т.н.

Continue reading

Договор за изключителни права

Договорът за изключителни права (ексклузивитет) е един от видовете посреднически договори, с които агенциите за недвижими имоти предлагат на своите клиенти. В повечето държави на Запад, всяка агенция работи със свои оферти и клиенти и такива са правилата. Това създава

Continue reading

Посреднически/възлагателен договор

Ако желаете да ползвате услугите на Софконсулт, вие трябва да регламентирате взаимоотношенията си с компанията под формата на възлагателен договор. В предмета на договора е описана желаната от Вас услуга в детайли, правата и задълженията на двете страни, както и

Continue reading

Какво е важно при покупка на имот

Закупуването на имот обикновено е важен момент в живота на всеки човек и е свързано с трудни решения, както от финансов, така и от емоционален характер. Същевременно е и сериозна инвестиция, която трябва да бъде внимателно обмислена. Процесът в повечето

Continue reading

Какво е важно при продажба на имот

Като цяло всеки човек е емоционално свързан със своя имот и в повечето случаи решението да се раздели с него, поради една или друга причина е доста трудно. Но ако сте взели това решение и желаете да продадете своя имот,

Continue reading