ОБЯВЯВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

Share

Във връзка с процедура по редна на глава шеста от Закона за опзване на околната среда (ЗООС) за обявяване на инвестиционно предложение за ” Изграждане на търговски комплекс, офиси, складове и трафопост” в поземлен имот с идентификстор 68134.2812.283, гр. София, район “Връбница”, Столична община.

Категории

ПОДОБНИ СТАТИИ

No related articles