sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Monthly Archives: June 2015

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ)

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ С данък се облагат: – сградите, обектите в тях и поземлените имоти в строителни граници на населените места; – поземлените имоти извън строителни граници,

Continue reading

Облагане на доходите от продажба на недвижим имот

Доходите Ви, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той е бил Ваша собственост в продължение на повече от 3 години, т.е, ако между датата на покупката и датата

Continue reading

Деклариране

След като придобиете собствеността следва да я регистрирате в териториалната данъчна служба по местонахождение на имота (попълва се декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти). Срокът на регистрация е два

Continue reading

Вписване

В деня на сключване на окончателен договор (изповядване), нотариусът представя нотариалния акт в Службата по вписвания по местонахождение на недвижимия имот. Съдията по вписванията разпорежда вписване на акта в Имотния регистър към Агенция по вписванията, което гарантира купувача при евентуални

Continue reading

Данъци и такси при покупко-продажба на недвижим имот

Освен заплащането на договорената продажна цена, в деня на сключване на окончателен договор пред нотариус има и други разходи, свързани с прехвърлянето на собствеността. Това са местен данък (за гр.София – 2.5% от материалния интерес), нотариална такса (изчислява се съгласно

Continue reading

Окончателен договор пред нотариус

Прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот става с подписването на окончателен договор – нотариален акт. Договорът се сключва в кантората на нотариус, който проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица, дали не са налице законови

Continue reading

Предварителен договор

Обичайната практика, наложила се при сделките с недвижими имоти, е страните да подпишат предварителен договор, в който са уточнени всички условия за сключване на окончателен договор пред нотариус, в т.ч цена, начин на плащане, срокове, предаване на владението и т.н.

Continue reading

Договор за изключителни права

Договорът за изключителни права (ексклузивитет) е един от видовете посреднически договори, с които агенциите за недвижими имоти предлагат на своите клиенти. В повечето държави на Запад, всяка агенция работи със свои оферти и клиенти и такива са правилата. Това създава

Continue reading

Посреднически/възлагателен договор

Ако желаете да ползвате услугите на Софконсулт, вие трябва да регламентирате взаимоотношенията си с компанията под формата на възлагателен договор. В предмета на договора е описана желаната от Вас услуга в детайли, правата и задълженията на двете страни, както и

Continue reading

Какво е важно при покупка на имот

Закупуването на имот обикновено е важен момент в живота на всеки човек и е свързано с трудни решения, както от финансов, така и от емоционален характер. Същевременно е и сериозна инвестиция, която трябва да бъде внимателно обмислена. Процесът в повечето

Continue reading