sofconsult real estate
+359 2 981 8092

Category Archives: ПОЛЕЗНО

депозитно споразумение при продажба на недвижим имот

д-р Христо Симеонов Експерт по вещно право, специалист в областта на сделките, свързани с учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на жилищни сгради, облигационното и търговското право. Завършил „Европейско право” във Франция и магистър „Право” в гр.

Continue reading

БНБ махна СОФИБОР, ще се вдигнат ли лихвите?

Българската народна банка спря да котира лихвеният индекс СОФИБОР на 1 юли. Той се използваше за изчисляване на лихвените проценти на много от кредитите, отпускани от банките в България. Индексът отразява котировките, при които банките си разменят левова ликвидност. Ето

Continue reading

Действие на вписването на ипотека в българската и в някои други правни системи

Понятието действие на вписването следва да бъде схващано като проявление на правните последици на вписването върху подлежащите на вписване актове.1 В нашия правен ред вписването на различните актове влече различни последици върху реализирането на правния резултат, който страната/ страните по

Continue reading

За преговорите с Евроасоциация CEPI, подготовката за националния MLS и прилагането на GDRP в България

Правата и отговорностите на агенциите, брокерите и агентите в България, в момента не са законово дефинирани. Реално, самата професия не съществува като такава – има я единствено за целите на осигурителните прагове, което само по себе си е противоречие.Как регулирането

Continue reading

Има крещяща нужда Законът за устройството на територията да бъде променен

Законът за устройството на територията е в сила от 17 години, а е променян 76 пъти. Това показва, че той има сериозни недостатъци, Мнението на всички участници в инвестиционния процес – архитекти, строители, предприемачи, а и ние, брокерите, е в

Continue reading

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ)

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ С данък се облагат: – сградите, обектите в тях и поземлените имоти в строителни граници на населените места; – поземлените имоти извън строителни граници,

Continue reading

Облагане на доходите от продажба на недвижим имот

Доходите Ви, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той е бил Ваша собственост в продължение на повече от 3 години, т.е, ако между датата на покупката и датата

Continue reading

Деклариране

След като придобиете собствеността следва да я регистрирате в териториалната данъчна служба по местонахождение на имота (попълва се декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти). Срокът на регистрация е два

Continue reading

Вписване

В деня на сключване на окончателен договор (изповядване), нотариусът представя нотариалния акт в Службата по вписвания по местонахождение на недвижимия имот. Съдията по вписванията разпорежда вписване на акта в Имотния регистър към Агенция по вписванията, което гарантира купувача при евентуални

Continue reading

Данъци и такси при покупко-продажба на недвижим имот

Освен заплащането на договорената продажна цена, в деня на сключване на окончателен договор пред нотариус има и други разходи, свързани с прехвърлянето на собствеността. Това са местен данък (за гр.София – 2.5% от материалния интерес), нотариална такса (изчислява се съгласно

Continue reading