ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ)

Share

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ)

ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

С данък се облагат:

– сградите, обектите в тях и поземлените имоти в строителни граници на населените места;

– поземлените имоти извън строителни граници, които според подробен устройствен план имат предназначение за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции

– застроени земеделски и горски земи – за действително застроената площ и прилежащия терен

Декларацията се подава от данъчно задължените лица:

– собственици на облагаеми недвижими имоти

– вещноправни ползватели, когато върху имота е учредено вещно право на ползване

Подадена декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели

Декларация се подава при:

– придобиване на недвижим имот

– учредяване право на ползване върху недвижим имот

– промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

– подаване на коригираща декларация за деклариран имот

Декларация се подава в:

– двумесечен срок от придобиването на недвижим имот или учредяване право на ползване върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

– в шестмесечен срок от откриване на наследство, когато недвижимият имот е придобит по наследство

Декларацията се подава в общината по местонахождението на недвижимия имот.

Физическите лица подават декларация по чл. 14 от ЗМДТ.

Юридическите лица подават декларация по чл. 14 от ЗМДТ за жилищни имоти и декларации по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ за нежилищни имоти (офиси, магазини, складове, урегулирани поземлени имоти и др.)

При придобиване на недвижим имот на груб строеж, двумесечният срок за подаване на декларация започва да тече от датата на издаване на разрешение за ползване/ удостоверение за въвеждане в експлоатация.

При придобиване на идеални части от урегулиран поземлен имот, припадащи се към вече придобит недвижим имот (жилище, офис, магазин, гараж и др.) се подава декларация за промяна на декларирано обстоятелство.

Коригираща декларация за деклариран имот се подава когато са декларирани неправилно или непълно данните за имота (застроена площ, площ на мазе, таван и др.)

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Категории

ПОДОБНИ СТАТИИ

No related articles