ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и използвате услугите, които предлагаме.

Тук можете да намерите информация за това, какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

 1. Кои сме ние и как да се свържете с нас?

„СОФКОНСУЛТ“ ЕООД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 831476247, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Младост 1, бл. 39, вх. Г, ет. 2, ап. 7, представлявано от управителя Галина Христова Максимова – Симеонова.

„СОФКОНСУЛТ“ ЕООД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на предмета на дейност на дружеството, като седалището и адресът на управление са: гр. София, жк Младост 1, бл. 39, вх. Г, ет. 2, ап. 7 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до Отговорното лице за защита на личните данни – г-жа Росица Попова, лично да подадете исканията си в Регистратурата на горепосоченото седалище и адрес на управление.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: sofconsult.eood@abv.bg

В съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 1. Какви данни събираме, за какви цели ги използваме и какви са нашите основания за обработване на лични данни?

„СОФКОНСУЛТ“ ЕООД, обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОНСУЛТАНТСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА, ХОТЕЛИЕРСКА, СТРОИТЕЛНА, КОМИСИОННА, ЕКСПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ С БИТОВО И ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, МАРКЕТИНГОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.

При осъществяване предмета на дейност на Дружеството обработва лични данни на клиенти по сключени договори за възлагане, продавачи, купувачи и посредници на продавача или купувача при осъществяване на оглед/и на недвижим/и имот/и, извършване на оценки на недвижима собственост, машини и цели предприятия, основно в изпълнение на свои договорни задължения. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, „СОФКОНСУЛТ“ ЕООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато „СОФКОНСУЛТ“ ЕООД обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите свързани с осъществяваният от „СОФКОНСУЛТ“ ЕООД предмет на дейност.

Ние не извършаме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на характеристиките на предоставените от Вас данни, не използваме данни за Вас, с които разполагаме с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг

 1. Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти:

Клиентски профил/Клиентско досие: Ако сте използвал някоя от предлаганите от нас услуги, ние ще продължим да пазим информация за Вас и след като вече сме Ви предоставили съответната услуга – Вашето име, и-мейл адрес, телефонен номер, история на сделката Ви и др. относими данни свързани с нея. Правим това поради две причини:

На първо място, тази информация ни е необходима, в случай на Ваши претенции или претенции на ползвателя на услугата, която сме предоставили, за да можем да докажем обстоятелстава, свързани с предоставянето на услугата. Информацията е възможно да бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, поради необходимостта да докажем пред него факти и обстоятелства свързани с предоставянето на услугата.

На следващо място, поддържаме клиентското Ви досие въз основа на легитимен интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към предоставяните от нас услуги и да подобряваме предложенията си.

 1. Категории получатели на данни извън „СОФКОНСУЛТ“ ЕООД.

Дружеството не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.п.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 • Нотариуси при изповядване на сделки, по които сте страна, както и Публични и Частни съдебни изпълнители във връзка с образувани при тях производства свързани с Вас.
 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни „СОФКОНСУЛТ“ ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Архивите съдържащи клиентски досиета за срок от 5 години, архивите съдържащи изготвени оценки за срок от 10 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

 1. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до „СОФКОНСУЛТ“ ЕООД (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Дружеството.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. София.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Дружеството не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 1. Въведени от „СОФКОНСУЛТ“ ЕООД мерки за защита на личните данни.

„СОФКОНСУЛТ“ ЕООД е въвело мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като е приeл е Вътрешни правила за защита на личните данни, Процедури за начините на комуникация при жалба, за преносимост на данни, за прозрачност при обработване на личните данни, за управление на исканията на субекти, по получаване на съгласие, по уведомяване за нарушения на сигурността, за съхраняване и унищожаване на документи, както и редица други технически мерки за осигуряване сигурността на личните данни.

Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събирани и се обработват. Във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните Ви данни, включваме договорни клаузи за поверителност на данните.

 1. Промени.

Настоящата политика за поверителност на личните данни е приета с Решение на едноличния собственик на капитала на „СОФКОНСУЛТ“ ЕООД, съобразена е с изискванията на Регламент 2016/679, разпоредбите на действащото българско законодателство и приетите от Дружеството вътрешни правила и политики в областта на защитата на личните данни.

Дружеството си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящата политика, за което ще бъдете уведомени с поставено съобщение на нашия уеб сайт.

Сигурността и защитата на всички данни, които съхраняваме за Вас, нашите клиенти, винаги са били основен наш приоритет.

Благодарим Ви, че сте наши клиенти!

Категории