Христо Симеонов

ЮРИСКОНСУЛТ

+ 359 2 981 6212
РАБОТИ С Христо Симеонов

Запознай се с Христо Симеонов

Професионален опит:

Професионална квалификация:

  • Експерт по вещно право, специалист в областта на сделките, свързани с учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на жилищни сгради, облигационното и търговското право. Завършил „Европейско право” във Франция и магистър „Право” в гр. София, с над 2-годишен опит в адвокатска кантора „Пенков, Марков и партньори”, а от 2013 г. е част от агенция за недвижими имоти ”Софконсулт”, където заема длъжността главен юрисконсулт. Христо Симеонов притежава редица сертификати за професионална и езикова квалификация. Утвърждава се като един от младите професионалисти в сферата на правното обслужване и посредничеството при сделки с недвижими имоти. През 2019 г. придобива образователната и научна степен „доктор” по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото към Българската академия на науките за защитен дисертационен труд на тема „Вписване на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека”. Автор на редица статии в сферата на правния статут на паркомястото, правния режим на суперфицията, както и по проблемите на вписването, владението и придобивната давност, цедирането на вземания, депозитното споразумение при продажба на недвижим имот и др.

Говорими езици:

  • Английски език;
  • Френски език;
  • Руски език – оперативно ниво;
  • Испански език – оперативно ниво;