ЦЕНОРАЗПИС

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ

НА СОФКОНСУЛТ ЕООД

ВИД НА УСЛУГАТАЦЕНА НА УСЛУГАТА
   
IПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
   
1Продажба на недвижим имот3% от продажната цена
2Покупка на недвижим имот3% от продажната цена
3Отдаване под наем на недвижим имот50% от месечния наем еднократно
4Наемане на недвижим имот50% от месечния наем еднократно
   
IIЮРИДИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ 
  
1Подготовка на сделка с недвижим имот:
– Покупко-продажба;
– Отдаване под наем;
– Учредяване право на строеж;
– Дарение, замяна, делба и др.;
– проверка на документи и консултация;
– преговори и съставяне на предварителен договор;
– изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба;
– снабдяване с удостоверение за тежести за имота;
– снабдяване с необходими за сделката документи (данъчна оценка, скица, схема,   удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др.);
– съдействие при сключване на окончателен договор пред нотариус;
По договаряне
2Юридически консултации и услугиПо договаряне
3Услуги, свързани с устройствени процедури и кадастърПо договаряне
   
IIIИЗГОТВЯНЕ НА ПИСМЕНИ ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
   
1По метода на сравнителната пазарна стойност:
– апартамент
– къща
– урегулиран поземлен имот /парцел/
– неурегулиран поземлен имот
– право на строеж

100 лева
По договаряне
По договаряне
По договаряне
По договаряне
2По два/три метода на оценяване, изготвена от лицензиран оценителПо договаряне
   
IVУПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМЕжемесечно
15% от наемната цена
   
VСЪДЕЙСТВИЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕБезплатно


Забележка: Всички посочени възнаграждения са без включено ДДС.

Категории