ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Комплексната услуга, която клиентите на «Софконсулт» получават е немислима без правното обезпечаване на всяка сделка. Нашият юридически екип извършва цялостна проверка на документацията на всеки недвижим имот, независимо дали представляваме купувача или продавача в сделката, без допълнително заплащане извън договореното комисионно възнаграждение. Тази услуга включва правен анализ на собствеността, проверка за наличие на вещни тежести, проверка на строителни книжа и разрешения за ползване и т.н. Когато правните консултации не са свързани със сделка, те се заплащат отделно, по договаряне, в зависимост от конкретния казус. Освен съпровождащите всяка сделка правни дейности, извършваме устни и писмени консултации в сферата на вещното и облигационното право. Благодарение на натрупания в годините опит, нашият юридически екип се е специализирал в договорните отношения, свързани с учредяване право на строеж /суперфиция/, учредяване право на ползване, обособяване на паркоместа в дворно място към сграда в режим на Етажна собственост и специфичния начин на разпореждане с тях, подготовка на сделки за придобиване на дялове/акции от дружество, чиято собственост е актив, представляващ недвижим имот и много други.

Свържете се с нас!

Категории