Oблагане на доходите от наем

Share

Кой е задължен да внася авансовия данък при изплащане на доход от наем на физическо лице – наемодател?

Когато платец на доход от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на този доход.

В случай, че платец на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, задължението за авансовия данък е на самото лице, придобило доход от наем (наемодателя).

В какъв срок предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доход от наем има задължение да удържи и внесе авансовия данък за този доход?

Авансовият данък за доходите от наем се определя от предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода и се удържа при изплащането на наема. Удържаният данък се внася до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък. По изключение данък за четвъртото тримесечие на годината може да бъде удържан от платеца, ако физическото лице писмено декларира, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.

Кой е задължен да подава декларация за дължими данъци – наемателят или наемодателят и в какви срокове?

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и  чл. 201, ал. 1 от ЗКПО) се подава в сроковете за внасянето на авансовия данък:

  • до края на месеца, следващ тримесечието на удържането на данъка от наемателя, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице;
  • до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода от наемодателя, когато платецът не е предприятие или самоосигуряващо се лице.

Декларацията се подава от лицето, задължено да внася дължимия авансово данък за доходите от наем.

Приспадат ли се 10% нормативно признати разходи от платения наем преди да бъде определен и удържан авансовият данък от платеца на дохода?

Да. Придобитият доход се намалява с 10 на сто нормативно признати разходи и върху разликата се определя и удържа 10% данък. Разходи не се приспадат, ако наемът е за имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. В тези случаи облагането е с окончателен данък, изчислен на база брутната сума на начисления/изплатения наем.

В случай, че получателя на дохода е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност, следва ли да се удържа данък от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доход от наем?

Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и е представил пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7 920 лева. Задължително условие е експертното решение да е валидно към датата/датите на изплащане на дохода от наем.

Къде трябва да се внесе данъка, удържан от платеца на дохода?

Удържаният от платеца авансов данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.

Ако получателите на дохода от наем са повече от едно лица, може ли удържания данък да бъде преведен в едно платежно нареждане?

Да. Не е необходимо в платежното нареждане да се посочват идентификационни данни за получателя на доходите от наем.

Какъв документ трябва да се издаде от платеца на дохода за удържания данък?

Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от наем, издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които се предоставят на лицето, придобило дохода от наем.

Ако наемодателят е самоосигуряващо се лице, следва ли да издава документ за получения доход от наем от предприятие или самоосигуряващо се лице?

Не трябва да се издава подобен документ (по реда на чл. 9 от ЗДДФЛ). Единствено платецът на дохода е задължен да издаде сметка за изплатени суми и служебна бележка.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Категории

ПОДОБНИ СТАТИИ

No related articles